તારીખ 09-02-2024 ના સોના ના ભાવ : ગુજરાત ના જિલ્લા વાઈજ

શું તમે ગુજરાતમાં કોઈપણ શહેરમાં સોનાનો ભાવ જાણવા માંગો છો? તો આપણે યોગ્ય સ્થળે આવ્યા છીએ! અહીં, તમને ગુજરાતના બધા મુખ્ય શહેરોમાં 22 કેરેટ અને 24 કેરેટ સોનાના તાજેતરના ભાવો મળશે.

આ ઉપરાંત, અમે સોનાના ભાવને પ્રભાવિત કરતા પરિબળો અને ભારતમાં સોનામાં રોકાણ કરવાના ફાયદાઓ વિશે પણ માહિતી આપીશું.

આવી માહિતી મેળવો તમારા વહાર્ટસપપ માં તે માટે જોઈન કરો અમારું વહાર્ટસપપ ગ્રુપઅહી ક્લિક કરો

શહેરતારીખકિંમત
 અમદાવાદ09 ફેબ્રુઆરી 2024₹62,470
 અમરેલી09 ફેબ્રુઆરી 2024₹62,470
 આનંદ09 ફેબ્રુઆરી 2024₹62,470
 અરવલ્લી09 ફેબ્રુઆરી 2024₹62,470
 ભરૂચ09 ફેબ્રુઆરી 2024₹62,470
 ભાવનગર09 ફેબ્રુઆરી 2024₹62,470
 બોટાદ09 ફેબ્રુઆરી 2024₹62,470
 છોટા ઉદેપુર09 ફેબ્રુઆરી 2024₹62,470
 દાહોદ09 ફેબ્રુઆરી 2024₹62,470
 દેવભૂમિ દ્વારકા09 ફેબ્રુઆરી 2024₹62,470
 ગાંધી નગર09 ફેબ્રુઆરી 2024₹62,470
 ગીર સોમનાથ09 ફેબ્રુઆરી 2024₹62,470
 હિંમતનગર09 ફેબ્રુઆરી 2024₹62,470
 જામનગર09 ફેબ્રુઆરી 2024₹62,470
 જુનાગઢ09 ફેબ્રુઆરી 2024₹62,470
 ખેડા09 ફેબ્રુઆરી 2024₹62,470
 કચ્છ09 ફેબ્રુઆરી 2024₹62,470
 મહીસાગર09 ફેબ્રુઆરી 2024₹62,470
 મહેસાણા09 ફેબ્રુઆરી 2024₹62,470
 મોરબી09 ફેબ્રુઆરી 2024₹62,470
 નર્મદા09 ફેબ્રુઆરી 2024₹62,470
 નવસારી09 ફેબ્રુઆરી 2024₹62,470
 પાલનપુર09 ફેબ્રુઆરી 2024₹62,470
 પંચ મહેલ09 ફેબ્રુઆરી 2024₹62,470
 પાટણ09 ફેબ્રુઆરી 2024₹62,470
 પોરબંદર09 ફેબ્રુઆરી 2024₹62,470
 રાજકોટ09 ફેબ્રુઆરી 2024₹62,470
 સુરત09 ફેબ્રુઆરી 2024₹62,470
 સુરેન્દ્રનગર09 ફેબ્રુઆરી 2024₹62,470
 તાપી09 ફેબ્રુઆરી 2024₹62,470
 ડાંગ્સ09 ફેબ્રુઆરી 2024₹62,470
 વડોદરા09 ફેબ્રુઆરી 2024₹62,470
 વલસાડ09 ફેબ્રુઆરી 2024₹62,470
આવી માહિતી મેળવો તમારા વહાર્ટસપપ માં તે માટે જોઈન કરો અમારું વહાર્ટસપપ ગ્રુપઅહી ક્લિક કરો

Leave a Comment