તારીખ 11-02-2024 ના સોના ના ભાવ : ગુજરાત ના જિલ્લા વાઈજ

શું તમે ગુજરાતમાં કોઈપણ શહેરમાં સોનાનો ભાવ જાણવા માંગો છો? તો આપણે યોગ્ય સ્થળે આવ્યા છીએ! અહીં, તમને ગુજરાતના બધા મુખ્ય શહેરોમાં 22 કેરેટ અને 24 કેરેટ સોનાના તાજેતરના ભાવો મળશે.

આ ઉપરાંત, અમે સોનાના ભાવને પ્રભાવિત કરતા પરિબળો અને ભારતમાં સોનામાં રોકાણ કરવાના ફાયદાઓ વિશે પણ માહિતી આપીશું.

આવી માહિતી મેળવો તમારા વહાર્ટસપપ માં તે માટે જોઈન કરો અમારું વહાર્ટસપપ ગ્રુપઅહી ક્લિક કરો

શહેરતારીખકિંમત
 અમદાવાદ11 ફેબ્રુઆરી 2024₹62,360
 અમરેલી11 ફેબ્રુઆરી 2024₹62,360
 આનંદ11 ફેબ્રુઆરી 2024₹62,360
 અરવલ્લી11 ફેબ્રુઆરી 2024₹62,360
 ભરૂચ11 ફેબ્રુઆરી 2024₹62,360
 ભાવનગર11 ફેબ્રુઆરી 2024₹62,360
 બોટાદ11 ફેબ્રુઆરી 2024₹62,360
 છોટા ઉદેપુર11 ફેબ્રુઆરી 2024₹62,360
 દાહોદ11 ફેબ્રુઆરી 2024₹62,360
 દેવભૂમિ દ્વારકા11 ફેબ્રુઆરી 2024₹62,360
 ગાંધી નગર11 ફેબ્રુઆરી 2024₹62,360
 ગીર સોમનાથ11 ફેબ્રુઆરી 2024₹62,360
 હિંમતનગર11 ફેબ્રુઆરી 2024₹62,360
 જામનગર11 ફેબ્રુઆરી 2024₹62,360
 જુનાગઢ11 ફેબ્રુઆરી 2024₹62,360
 ખેડા11 ફેબ્રુઆરી 2024₹62,360
 કચ્છ11 ફેબ્રુઆરી 2024₹62,360
 મહીસાગર11 ફેબ્રુઆરી 2024₹62,360
 મહેસાણા11 ફેબ્રુઆરી 2024₹62,360
 મોરબી11 ફેબ્રુઆરી 2024₹62,360
 નર્મદા11 ફેબ્રુઆરી 2024₹62,360
 નવસારી11 ફેબ્રુઆરી 2024₹62,360
 પાલનપુર11 ફેબ્રુઆરી 2024₹62,360
 પંચ મહેલ11 ફેબ્રુઆરી 2024₹62,360
 પાટણ11 ફેબ્રુઆરી 2024₹62,360
 પોરબંદર11 ફેબ્રુઆરી 2024₹62,360
 રાજકોટ11 ફેબ્રુઆરી 2024₹62,360
 સુરત11 ફેબ્રુઆરી 2024₹62,360
 સુરેન્દ્રનગર11 ફેબ્રુઆરી 2024₹62,360
 તાપી11 ફેબ્રુઆરી 2024₹62,360
 ડાંગ્સ11 ફેબ્રુઆરી 2024₹62,360
 વડોદરા11 ફેબ્રુઆરી 2024₹62,360
 વલસાડ11 ફેબ્રુઆરી 2024₹62,360
આવી માહિતી મેળવો તમારા વહાર્ટસપપ માં તે માટે જોઈન કરો અમારું વહાર્ટસપપ ગ્રુપઅહી ક્લિક કરો

Leave a Comment